Clàusula informativa (RGPD)

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPD), el PACIENT és informat:

Les dades personals que siguin facilitades per vostè, s’incorporen a un fitxer de propietat privada del destinatari responsable únic FUNDACIÓ SALUT PLUS.

Únicament es sol·licitaran aquelles dades estrictament necessàries per a la prestació adequada dels serveis sanitaris sol·licitats, podent ser necessari recollir les dades de contacte de tercers, com ara representants legals, tutors o responsables designats pel mateix.

Totes les dades recollides tenen el compromís de confidencialitat, amb les mesures de seguretat establertes legalment, i en cap cas són cedides o tractades per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment del pacient, tutor o representant legal, excepte en els casos en què sigui imprescindible per a la correcta prestació del servei.

Una vegada finalitzada la relació entre la fundació i el pacient, les dades seran emmagatzemades i conservades, durant el període mínim de 5 anys, temps necessari per al compliment estipulat per exigència legal, després poden ser arxivades o retornades al pacient o autoritzat legal.

Les dades personals que ens faciliti són tractades amb la finalitat de gestionar i desenvolupar els serveis sol·licitats. La legitimació del tractament s’estableix en el marc de la relació professional. A més de l’interès legítim per a la presentació de comunicacions i informació oportuna sobre les activitats que porti a terme FUNDACIÓ SALUT PLUS.

Els pacients tenen els drets reconeguts en la normativa de protecció de dades: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i revocació, que es poden exercir dirigint-se per qualsevol mitjà a la Fundació, tant per escrit mitjançant correu ordinari al domicili social de FUNDACIÓ SALUT PLUS, Carrer Manel Farrés, 89, local 2A , 08173 Sant Cugat del Vallè, com a l’adreça de correu electrònic fundaciosalutplus@fundaciosalutplus.cat, incloent una fotocòpia del document d’identificació personal.

També es poden dirigir reclamacions en relació a la protecció de dades de caràcter personal a l’Agencia Española de Protección de Datos, http://www.aepd.es

VOLS COL·LABORAR AMB NOSALTRES?

També pots col·laborar fent una transferència a: La Caixa ES62 2100 0104 8102 0150 8471

col·laboradors